Politika varstva osebnih podatkov - VIDAL trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.

Politika varstva osebnih podatkov

upravljavec osebnih podatkov / katere podatke obdelujemo / pravna podlaga / nameni obdelave / obdobje hrambe podatkov / prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja / kdo ima dostop do podatkov / moje pravice, vključno s pravico preklica soglasja in posledice preklic / postopek uveljavljanja pravic

 

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov strank in potencialnih strank, ki jo izvaja družba VIDAL d.o.o. (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

 

V politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (V nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

   kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,

   namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov,

   posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,

   čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov, 

   pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

   pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja trajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

 

Podatki o upravljavcu: VIDAL d.o.o., Pod jelšami 8, 1290 Grosuplje

Matična številka: 1196316, Telefon: 01/7888740; E-pošta:info@vidal.si

 

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov:

Vidal d.o.o. nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

 

Katere osebne podatke obdelujemo in njihov vir

   Obdelujemo osebne podatke, ki jih pridobimo izključno samo od strank in potencialnih strank na podlagi njihove prostovoljne , izrecne, informirane in nedvoumne izjave s katero privolijo v obdelavo sporočenih podatkov. Osebni podatki, ki jih stranke posredujejo kot kontaktne podatke so: ime in priimek, poštni naslov, e-naslov in telefonska številka.

   Ob podaji privolitve stranka izjavi, da so posredovani podatki točni in popolni ter da bo družbi Vidal d.o.o. sporočila morebitno spremembo ali dopolnitev podatkov, če bo to potrebno ob upoštevanju namena, za katerega se ti podatki obdelujejo.

   Podatke o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);

   Podatke, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga ali storitev (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, datum dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.).

   Podatki se obdelujejo z avtomatiziranimi in neavtomatiziranimi sredstvi, vendar Vidal d.o.o. ne sprejema avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov  

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

   kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago);

   kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;

   kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete.

 

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

   komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev in blaga, odgovarjanja na vaša povpraševanja, posredovanje kode za ogled cenika;

   izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe

   sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;

   tržno komuniciranje na podlagi e-pošte z namenom obveščanja o produktih in storitvah družbe Vidal d.o.o., obveščanje o poslovnih dogodkih, vsebinah, novostih, ponudbah in prodajnih akcijah, pri čemer spremljamo posameznikovo aktivnost (katere vsebine ga zanimajo in odpiranje e-poštnih sporočil)

   za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;

 

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem

   Osnovne osebne podatke hranimo ves čas, dokler ste naša pogodbena stranka, ste registriran uporabnik na naši spletni strani, ste naročnik e-novic.

   Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

   Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

   Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobave blaga).

   Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.

 

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

 

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

   ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (Mailchimp);

   računovodski servis (Enan d.o.o.)

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (to je izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora), z izjemo storitve Mailchimpa, ki pa spoštuje zahteve Zasebnostnega ščita EU-ZDA ter si prizadeva za najvišjo varnost hranjenih podatkov z različnimi fizičnimi, tehničnimi in organizacijski ukrepi, kot so šifriranje spletnih povezav, preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam, uporaba varnih gesel in preprečevanje vdorov. Storitev Mailchimp spremlja uspešnost dostave poslanih e-sporočil z zbiranjem podatkov o odprtih sporočilih, klikih na povezave, e-poštnih odjemalcih in brskalnikih, približni lokaciji, IP-naslovu, prijavah in odjavah ter neuspešni dostavi e-sporočila.

 

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica

Stranke imete glede svojih osebnih podatkov sledeče pravice:

   privolitev za obdelavo osebnih podatkov smete kadarkoli preklicati, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem

Od nas lahko kadarkoli zahtevate:

   potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;

   dostop do osebnih podatkov in informacije v zvezi z njimi: namen obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali merila za določitev tega obdobja

   eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki);

   popravek netočnih osebnih podatkov ali skladno z namenom obdelave dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov;

   omejitev uporabe osebnih podatkov kadar:

     •  oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih

        podatkov;

     •  je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev

        njihove uporabe;

     •  osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje,

        izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

   izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;

   izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;

   pravico kadarkoli vložiti ugovor

   pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Podatki o upravljavcu.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.